Egzamin łowiecki


Egzamin łowiecki w Polsce jest niezbędnym elementem procesu uzyskiwania uprawnień do wykonywania polowania. Aby stać się myśliwym, kandydat musi przejść przez szereg kroków, które obejmują zarówno szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne, a następnie zdać egzamin łowiecki. Oto szczegółowy opis procesu:

Kandydatura i członkostwo w Polskim Związku Łowieckim (PZŁ)

 • Złożenie wniosku: Kandydat na myśliwego musi złożyć wniosek o przyjęcie do PZŁ w wybranym kole łowieckim.
 • Okres stażu: Po przyjęciu kandydat odbywa staż łowiecki, który trwa zwykle jeden rok. W tym czasie uczestniczy w działaniach koła łowieckiego, zdobywa praktyczne doświadczenie i uczęszcza na szkolenia.

Szkolenia teoretyczne i praktyczne

 • Kursy teoretyczne: Obejmują zagadnienia związane z biologią zwierząt łownych, gospodarką łowiecką, przepisami prawnymi, etyką łowiecką, bezpieczeństwem podczas polowania oraz używaniem broni i amunicji.
 • Szkolenia praktyczne: Kandydaci uczą się praktycznego posługiwania się bronią, zasad bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz technik łowieckich

Egzamin łowiecki

Egzamin składa się z trzech części:

 • Część pisemna (teoretyczna): Test wielokrotnego wyboru obejmujący pytania z zakresu przepisów prawnych, biologi zwierząt łownych, gospodarki łowieckiej, etyki łowieckiej oraz bezpieczeństwa.
 • Część ustna: Kandydat odpowiada na pytania egzaminatorów z różnych dziedzin związanych z łowiectwem.
 • Część praktyczna: Składa się z dwóch elementów:
  • Strzelanie: Kandydat musi wykazać się umiejętnością bezpiecznego i celnego strzelania do ruchomych i nieruchomych celów.
  • Obsługa broni: Kandydat musi prawidłowo obsługiwać broń palną, w tym jej rozładowywanie, ładowanie oraz zabezpieczanie.

Uzyskanie uprawnień

 • Po zdaniu egzaminu: Kandydat otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu łowieckiego.
 • Członkostwo w PZŁ: Po zdaniu egzaminu i dopełnieniu formalności, kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.
 • Pozwolenie na broń: Nowy myśliwy musi jeszcze uzyskać pozwolenie na broń myśliwską od odpowiednich organów, co wymaga przejścia dodatkowej procedury administracyjnej i spełnienia wymagań zdrowotnych oraz psychologicznych.

Edukacja i rozwój

 • Szkolenia doskonalące: Nawet po uzyskaniu uprawnień, myśliwi są zobowiązani do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i aktualizowania wiedzy poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach i szkoleniach organizowanych przez PZŁ.

Egzamin łowiecki jest kluczowym elementem w procesie kształcenia myśliwych, mającym na celu zapewnienie, że osoby wykonujące polowanie mają niezbędną wiedzę, umiejętności i podejście etyczne do gospodarki łowieckiej oraz ochrony środowiska.