Obwody Łowieckie

Obwody łowieckie to wydzielone tereny, na których prowadzi się działalność łowiecką, zarządzane przez koła łowieckie lub inne uprawnione podmioty. W ramach Okręgu Zamojskiego, który znajduje się w województwie lubelskim, funkcjonuje 78 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni ponad 591 tys. hektarów, z czego 26% stanowią lasy. Obwody łowieckie są kluczowe dla zrównoważonego zarządzania populacjami dzikich zwierząt i prowadzenia gospodarki łowieckiej.

Obwody łowieckie są fundamentalnym elementem struktury łowieckiej, umożliwiającym prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej. Dzięki nim możliwe jest zachowanie równowagi ekologicznej oraz ochrona przyrody w skali lokalnej i regionalnej.

  1. Obwody dzierżawione przez Koła Łowieckie: Koła łowieckie dzierżawią łącznie 75 obwodów łowieckich, na których realizują swoje zadania związane z ochroną i zarządzaniem populacjami zwierzyny, a także organizacją polowań. Działalność ta obejmuje monitoring stanu zwierzyny, tworzenie planów łowieckich oraz działania edukacyjne i ochronne.
  2. Obwody Hodowlane Lasów Państwowych (OHZ): Lasy Państwowe zarządzają 3 obwodami łowieckimi, tzw. Ośrodkami Hodowli Zwierzyny (OHZ). W tych obwodach prowadzone są działania mające na celu hodowlę i ochronę zwierząt łownych, a także realizację programów ochronnych i badawczych. OHZ pełnią ważną rolę w kształtowaniu polityki łowieckiej oraz edukacji ekologicznej.