Prawo łowieckie

Polskie prawo łowieckie reguluje działalność związaną z gospodarką łowiecką, ochroną zwierząt łownych oraz wykonywaniem polowania. Główne przepisy dotyczące łowiectwa w Polsce są zawarte w Ustawie z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie, z późniejszymi zmianami.

Polskie prawo łowieckie kładzie duży nacisk na zrównoważone gospodarowanie zasobami przyrody oraz poszanowanie dla środowiska naturalnego. Wszelkie działania związane z łowiectwem muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami etyki łowieckiej. Poniżej kluczowe informacje dotyczące polskiego prawa łowieckiego:

Podstawowe zasady i cele

 • Gospodarka łowiecka: Ma na celu ochronę, zachowanie i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych w sposób zapewniający ich trwałość oraz możliwość wykorzystywania ich w ramach polowania.
 • Ochrona zwierząt łownych: Zakłada ochronę siedlisk zwierząt łownych oraz monitorowanie ich stanu populacji.

Zmiany i nowelizacje

Prawo łowieckie jest regularnie aktualizowane w odpowiedzi na zmieniające się warunki ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Ostatnie zmiany często dotyczą:

 • Zwiększenia ochrony przyrody.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas polowań.
 • Wymogi dotyczące używania broni i amunicji.

Polowania

 • Sezony łowieckie: Określone są terminy, w których można polować na poszczególne gatunki zwierząt łownych. Terminy te są ustalane przez Ministra Środowiska.
 • Zezwolenia na polowanie: Myśliwi muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i licencje, a także zezwolenia na polowanie wydawane przez właściwe organy.

Ochrona i nadzór

 • Ochrona gatunkowa: Niektóre gatunki zwierząt są objęte całkowitą ochroną i polowanie na nie jest zabronione.
 • Kontrole i nadzór: Państwowe instytucje, takie jak Państwowa Straż Łowiecka, sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów łowieckich.

Edukacja i etyka

 • Edukacja łowiecka: Myśliwi muszą przejść odpowiednie szkolenia i kursy, które obejmują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty łowiectwa.
 • Kodeks etyki łowieckiej: Zawiera zasady postępowania myśliwych, promujące etyczne i odpowiedzialne podejście do polowania i ochrony zwierząt.