Struktura

Organizacja Łowiectwa w Polsce

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) jest główną organizacją reprezentującą myślistwo w Polsce. Zrzesza lokalne koła łowieckie i działa na rzecz promowania etycznych praktyk łowieckich, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. PZŁ odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu populacjami dzikich zwierząt oraz w kształtowaniu polityki łowieckiej w kraju.

Koła łowieckie są lokalnymi jednostkami zrzeszonymi w ramach Polskiego Związku Łowieckiego. Prowadzą działalność łowiecką na terenie określonych obszarów, dbając o zrównoważone zarządzanie środowiskiem naturalnym i populacjami zwierzyny. Współpraca między kołami łowieckimi a PZŁ zapewnia spójność działań i realizację celów związanych z ochroną przyrody i łowiectwem.

Struktura

Okręgowy Zjazd Delegatów: Najwyższy organ decyzyjny na poziomie okręgu, składający się z delegatów wybranych przez koła łowieckie. Zjazd podejmuje kluczowe decyzje dotyczące działalności łowieckiej w okręgu, wybiera członków zarządu oraz uchwala strategię i plany działania.

Zarząd Okręgowy: Organ wykonawczy odpowiedzialny za zarządzanie bieżącą działalnością łowiecką w okręgu. Zarząd realizuje uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów, koordynuje pracę kół łowieckich, organizuje szkolenia i nadzoruje gospodarkę łowiecką.

Okręgowy Sąd Łowiecki: Instytucja odpowiedzialna za rozpatrywanie sporów i naruszeń przepisów łowieckich w okręgu. Sąd orzeka w sprawach dyscyplinarnych dotyczących członków Polskiego Związku Łowieckiego, dbając o przestrzeganie zasad etyki łowieckiej.

Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny: Funkcjonariusz odpowiedzialny za prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszeń dyscypliny łowieckiej. Rzecznik gromadzi dowody, przygotowuje zarzuty i reprezentuje stronę oskarżającą przed Okręgowym Sądem Łowieckim.

Komisje Problemowe: Specjalistyczne zespoły działające w ramach zarządu okręgowego, zajmujące się konkretnymi zagadnieniami związanymi z łowiectwem, takimi jak ochrona przyrody, edukacja, gospodarka łowiecka czy etyka myśliwska. Komisje problemowe wspierają zarząd w realizacji jego zadań.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny: Jednostka zajmująca się hodowlą i zarządzaniem populacjami dzikich zwierząt na terenie okręgu. Ośrodek prowadzi prace związane z ochroną gatunków, poprawą warunków bytowych zwierzyny oraz organizacją polowań selekcyjnych i gospodarczych.

Kapelan Okręgowy: Duchowny odpowiedzialny za opiekę duszpasterską nad członkami kół łowieckich w okręgu. Kapelan organizuje msze święte, nabożeństwa i uroczystości religijne związane z tradycją łowiecką, wspiera duchowo myśliwych i ich rodziny.